CAB-värde

CAB står för Cation-Anion Balance och är summan av katjoner – summan av anjoner. I NIBStat bygger det på Na, K, Cl och S